Organization Committee

ChairmanKuroki Soichiro   President, Asian Institute of Low Carbon Design (AILCD)  
Vice ChairmanJian GeDirector, China Branch, Asian Institute of Low Carbon Design (AILCD) Professor, Zhejiang University
 Supreedee RittironkDirector, Thai Branch, Asia Institute of Urban Environment Professor, Thammasat University
 Won-Hwa HongProfessor and President, Kyungpook National University
Committee MemberCongbao XuProfessor and Dean, Qingdao University of Technology
 Bart Julien DewanckerProfessor, The University of Kitakyushu
 Mochamad Donny KoerniawanProfessor, Institut Teknologi Bandung
 Zhaolin GuProfessor, Xi’an Jiaotong University
 Weijun GaoProfessor, The University of Kitakyushu
 Hiroto TakaguchiProfessor, Waseda University,